«Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος» – Δοκίμιο του Γ. Τσοκόπουλου

0

Τίτλος: «Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος»

Συγγραφέας: Γ. Τσοκόπουλος

Είδος: Δοκίμιο

Έκδοση: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Άδεια διανομής: Creative Commons BY-SA  (Αναφορά δημιουργού – Παρόμοια διανομή)

Σελίδες: 25

Έτος έκδοσης: 1970

 

 

✔ Κατεβάστε το e-book:

PDF

 

✔ Περιγραφή:

Περί του ‘Αλεξάνδρου Σούτσου και του έργου του, καθώς και περί του Παναγιώτου Σούτσου δέν γίνεται πρώτην φοράν λόγος εις τον Σύλλογον Παρνασσόν. Προ πολλών ετών, ό σοφός φίλος και διδάσκαλος μας, ό κ. Άγγ. Βλάχος, ώμίλησε περί τούτων με τήν άναλυτικότητα και τό κριτικόν πνεύμα τό όποιον τον διακρίνει. Ή σύμπτωσις αύτη έπρεπε να μέ άποθαρρύνη και να μέ άποτρέψη να ανέβω και εγώ εις τό ίδιον βήμα, άπό τό όποιον ώμίλησεν ό Βλάχος. ‘Αλλ’ υπάρχει κάτι πού μου δίδει θάρρος. Ή ομιλία του Βλάχου εγινεν εις τον «Παρνασσόν» προ 39 ετών, έγώ δέ βλέπω εις τήν αίθουσαν αυτήν τόσον πλειοψηφούσαν μεταξύ τών ακροατών τήν νεότητα και τό θάρρος, ώστε πολλοί ολίγοι θα είναι οί σεβαστοί συμπολίται οί όποιοι παρευρέθησαν και εις τήν όμιλίαν έκείνην τοΰ Βλάχου, παρακολουθούν δέ και τήν άποψινήν όμιλίαν και οί όποιοι θα έκαμναν μίαν σύγκρισιν, ήτις ασφαλώς θα απέβαινε εις βάρος του σημερινού ομιλητού.

 

[ Πηγή: www.lsparnas.gr ]

 

✔ Μοιραστείτε το:
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  

Comments are closed.